Posted by Lisa Pruzinskis on September 14, 2015

P Ļ A U J A S  S V Ē T K I

Svētdien, 2015. g. 4. oktobrī

PATEICĪBAS DIEVKALPOJUMS atzīmējot

SEATLES UN TAKOMAS DRAUDŽU APVIENOŠANOS  plkst. 10:30

P ē c P a t e i c ī b a s d i e v k a l p o j u m a

SVĒTKU PĒCPUSDIENA

Pusdienas, kafijas galds, loterija, programma

video – izvilkumi no Achibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas svinībām

Pusdienu cena: $15 pieaugušiem, $10 bērniem zem 12 gadiem

Iepriekšēja pieteikšanās pusdienām pie Veltas Bensons: veltab@comcast.net 206-496-3843, vai pie Silvijas Copeland: doug.copeland@hotmail.com 425-402-9520

Lūgums atbalstīt draudzes dāmu komitejas darbu ar Pļaujas svētku ziedojumu. Čeki rakstāmi: Latvian Lutheran Church – Ladies Aid. Aploksne nododama baznīcā vai sūtāma pa pastu.

Posted by Lisa Pruzinskis on September 10, 2015

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Septembrī:

6. Rietumkrasta Dziesmu Svētki Sanhozē. Dievkalpojums Sietlā nenotiek.

13. English language Worship service with communion followed by Bible study.

20. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma draudzes priekšnieks Andrejs Zāmelis, atzīmējot savu 80. dzimšanas dienu, aicina visus uz pabrokastīm. (skat. ielūgumu)

27. Dievkalpojums. Seko Bībeles stunda.

Oktobrī:

4. Pļaujas svētki. Pateicības dievkalpojums ar dievgaldu atzīmējot Takomas un Sietlas draudžu apvienošanās. Pēc dievkalpojuma pateicības mielasts. Programma. (skat. ielūgumu)

11. Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos Lisa un Andris Pružinski

18. English language Worship service with communion followed by Bible study.

25. Reformācijas svētku dievkalpojums ar dievgaldu. Apciemosim mūsu „Lutera koku.”

Novembrī:

1. Dievkalpojums. 8. Lāčplēšu dienas dievkalpojums ar dievgaldu.

15. English language Worship service with communion.

22. Valsts svētku dievkalpojums.

29. Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu.

“Ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet Dieva valstībā.” (Mateja ev. 18:13)

Pārdomas par šo—septembŗa mēneša lozungu—Baznīcas Gada grāmatā uzrakstījis Latvijas Baznīcas Zviedrijā Pārvaldes loceklis, Juris Zariņš: Bērniņi—brīnumi! Mazmeitiņa pārsvarā ēd un ļoti mierīgi snauž, pasargāta savas mātes mīlestības tuvumā. Mazdēli jau iet un skrien un ziņkārīgi visu izpēta. Visu, ko var aizsniegt, grib aptaustīt. Ne tikai ar mazajiem pirkstiņiem, bet arī ar muti un iekost ar zobiņiem. Jāizpēta, jāsatausta, jāsagaršo. Kas tas ir? Kā tas jūtas? Kas te notiek? Brīnumi! Pilnīgi bez bailēm. Pasargāti! Atceros lielās pārmaiņas, kad darbā rūpniecībā sākām ieviest datorus un datorizētas mašīnas. Daudzi gados vecāki darbinieki baidījās no tām…Nevaru! Nemāku! Negribu! Bet laiks rit uz priekšu, un, ja mēs sevi ierobežojam ar pagātni, tad tiešām gadus skaitām “vecumā”. Pirms 20 gadiem kādā pēcpusdienā gaidīju autobusu. Blakus stāvošajai kundzei iezvanījās mobilais telefons. Toreiz tas nebija tik parasti, it sevišķi 70 gadus vecai kundzei. Kad viņa beidza sarunu, teicu: “Priecājos redzēt, ka esat tik moderna”. “Jā,” viņa ar platu smaidu atbildēja. “Es varu ar bērniem sarunāties, un viņi mani var vienmēr sasniegt. Man ir arī jauns dators! Bet tagad esmu ceļā uz universitāti, kur piedalos dažos kursos. Cik brīnišķigi tagad ir dzīvot! Ja tikai būtu jaunāka…” Pie sevis nodomāju: tu neesi veca—tev ir bērniņa ziņkārība un drosme, un tev acis izstaro dzīvības dedzīgu liesmu. Dievs, dod, ka mēs saglabājam šo bērniņa dzīves uzskatu arī lielā gadu vecumā! Pateicība Dievam, ka to iespējam!

Divas lūgšanas

Uzmeklē mani, Dievs, debesu bērnudārzos. (Francis Tompsons, angļu dzejnieks)

Kungs, uzturi mūs savā ceļā un vadi mūs uz savu mūžīgo mērķi. Paldies Tev, ka mūsu dvēsele ik dienas var atrast spēku Tevī. (Paulis Urdze)

No grāmatas: “Pazīstamu un nepazīstamu cilvēku lūgšanas”

Ziņojumi.. Dziesmu svētkos

svētdienā, 6. septembrī notiks dievkalpojums pulksten 10os no rīta Hiltona viesnīcas balles zālē. (Iesaku pārbaudīt telpu, gadījumā ja pēdējā brīdī notiek negaidītas maiņas!) Dievkalpojumu vadīšu es, kā apgabala prāveste, tajā piedalīsies māc. Helēna Godiņa no Denveras, diak. Rota Stone no Ziemeļkalifornijas, Daina Ābele no Dienvidkalifornijas un LELBA pārvaldes priekšnieka laicīgā vietniece Baiba Liepiņa no Čikāgas. Sirsnīgi aicinu visus, kas piedalīsies svētkos apmeklēt dievkalpojumu! (Lūdzu ievērojiet, ka tajā svētdienā dievkalpojums Sietlā nenotiks.) 20. septembrī svinēsim mūsu draudzes priekšnieka Andreja Zāmeļa 80. dzimšanas dienu dievkalpojumā un pēc tam maltītē—pabrokastīs—nama zālē! (skat. ielūgumu!) Pļaujas svētkos šogad svinēsim Sietlas un Takomas draudžu apvienošanos! Atskatoties, arī atzīmēsim 65 gadus kopš Takomas draudzes dibināšanas. Pateicība Dievam—par ceļu, kas ir noiets un arī ceļu, par ko mūsu Labais Gans mūs vada! Programmā skatīsimies DVD no Archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojuma Milvokos. 11. oktobrī notiks laju vadīts dievkalpojums jo būšu Latvijā no 5.-16. oktobrīm. Ja rastos kāda vajadzība, lūdzu sazināties ar draudzes priekšnieku Andreju Zāmeli (206-246-7743 azamelis@aol.com) vai ar mani (cilnis@earthlink.net) . Reformācijas svētkos pēc dievkalpojuma, kā esam darījuši jau vairākus gadus, iziesim nama pagalmā apciemot mūsu “Lutera koku”. Lūdzu paņemt līdzi attiecīgus apavus, gadījumā ja līst lietus! Turpinam jauko tradīcija Valsts svētkus atzīmēt sadarbībā ar LBVŠ. 22. novembrī, pēc svētku dievkalpojuma turpināsim svinības nama zālē biedrības paspārnē. Šī gada svētku runātāja būs Vašingtonas Universitātes mācību spēks Iveta Grīnberga.

Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle

Ilze Edīte Krastiņš Berkolds dz. Zicāns

Dzimusi 1921. g. 22. septembrī, Rīgā Mirusi 2015. g. 14. jūlijā, Sietlā

Mīlestība nekad nebeidzas… (1. kor. 13: 8)

Ilzes Berkoldes piemiņai ziedojuši: Inese Ābers, Jānis un Maija Atvars, Zenta Bergmanis, Māra Bērziņš, Andrejs un Vija Birnbaums, Gunārs un Andrea Bluķis, Juris un Daira Cilnis, Edvīns un Līvija Circenis, Douglas un Silvija Copeland, Sarmīte Davidson, Vallija Freimanis, Pēteris un Laila Galiņš, Ivars un Inese Graudiņš, Ilga Grava, Imants un Maija Ikstrums, Benita Jaundālderis, Tālis un Charlene Jaundālderis, Paulis un Ilze Kalniņš, V. Kalniņš, V. Kukainis, Pauls Krastiņš, Daina Kusins, Ilmārs Lūsis, Gunārs Noriņš, Aija Pakulis, Imants un Ruta Praudiņš, Ludmila Raisters, Ēriks un Inese Raisters, Andris un Ināra Rogainis, Jānis un Rita Rubenis, Lilija Sankalis, Ilze Segliņš, Anita Upenieks, Richard un Inta Wiest. Pēc ģimenes vēlēšanās, puse ziedojumi ies LBVŠ un puse draudzei.Paldies Krastiņu, Osvaldu un Berkoldu ģimenēm! Paldies visiem ziedotājiem!

Mums raksta…

Godātam draudzes priekšniekam Andrejam Zāmelim! Dieva mierā aizgājusi Takomas draudzes locekle Ilona Noriņš. Izsaku pateicību prāvestei Dairai par sirsnīgo un neaizmirstamo piemiņas dievkalpojumu, Ilonu Noriņu izvadot pēdējā gaitā. Tāpat pateicos ērģelniecei Maijai Riekstiņai par svinīgo ērģeļu mūziku, Takomas kopas pārstāvei Ārijai Miķelsonei par atvadu vārdiem un ziedu velti un Sietlas draudzes pārstāvim Andrejam Birnbaumam par atvadu vārdiem un sarkan-baltisarkano ziedu sakārtojumu. No ģimenes atvadu vārdus teica Gunārs Noriņš un Ivars Ikstrums, pieminot gaišus, skaistus kopā pavadītu brīžus, kad skanēja mūzika, skanēja dziesmas. Patiesā cieņā, Vilnis Noriņš Pateicība,

Sirsnīgi pateicamies prāv. Dairai Cilnei un ērģelniecei Maijai Riekstiņai par ērģeļu solo—Ave Maria un skaisto piemiņas dievkalpojumu. Pateicamies Andrejam Zāmelim, Sarmītei Dāvidsonei, Džemam Apsītim, par atvadu vārdiem, brālim Kazimiram par atmiņu lasījumu un krustmeitai Ausmai par lasījumu „Aglonas Dievmātei.” Paldies Selgai Pētersonei par garšīgo mielastu. Pateicāmies visiem par kartiņām un mīļiem līdzjūtības vārdiem. Paldies par jūsu sirsnīgajiem ziedojumiem mūsu baznīcai Voicecha piemiņai. Paldies dāmām par garšīgām kūkām kafijas galdam.

Jums visiem, mūsu pateicība.                                                                                      Sirsnībā, Anita Upenieks un ģimene Voicecha Upenieka piemiņai ziedojuši: Džems un Ilma Apsītis, Jānis un Maija Atvars, Māra Bērziņš, Andrejs un Vija Birnbaums, Gunārs un Andrea Bluķis, Vaira Christopher, Juris un Daira Cilnis, Vallija Freimanis, Pēteris un Laila Galiņš, Ilga Grava, Dzintra Hougardy, Janīna Janšēvics, Paulis un Ilze Kalniņš, Everly Katzinski, Gunārs Noriņš, Irēne Olson, Imants un Ruta Praudiņš, Ēriks un Inese Raisters, Vija Rauda, Andris un Ināra Rogainis, Lilija Sankalis, Valda Sankalis, Linda Beiniķis un Jānis Šulcs, Dzidra Upāns, Anita Upenieks, Andrejs un Patsy Zāmelis, Andris Zommers. Paldies Upenieku ģimenei! Paldies ziedotājiem! Kapu svētki Sietlā Pēc saulainās, siltās vasaras – tieši pirms kapu svētkiem uznāca lietus un svētdienas rītā visi ar bažām skatījāmies uz debesīm – kāds būs laiks. Bet, paldies Dievam, kas mūs žēloja, varējām bez lietus sargiem pulcēties Washelli kapos svinēt dievkalpojumu ar to mūsu draudzes daļu, kas tur atdusas. Bildes no Kapu Svētkiem 20150726_10350120150726_10305720150726_10545820150726_105515

Posted by Lisa Pruzinskis on June 30, 2015

Jūlijā

12. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pulksten 10:30 Seatles draudzes dievnamā. Kalpo prāv. Daire Cilne

26. Kapu Svētki Seatlē -Evergreen Washelli kapsētā pulksten 10:30.
Pēc dievkalpojuma,Dāmu komiteja aicina uz kopējām pusdienām Latviešu namā. ($10) Lūdzu pieteikties lidz 19. julijam pie Intas Wiest (425)-678-8774

Augustā

9. Dievkalpujoms pulksten 10:30 Seatles draudzes dievnamā.

15. Sestdienā,pulksten 5os pec pusdieanā-Kapu svētki Takomā, New Tacoma kapsētā.

23. Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 10:30 Seatles draudzes dievnamā.

Septembrī

13. Dievkalpjums ar dievgaldu pulksten 10:30 Seatles draudzes dievnamā.

Posted by Māc. Daira on April 2, 2014
Apr ’14
13
10:30 am

Palm Sunday (April 13th) Walk-a-thon

Priecīgas pēdas—Happy Feet

Raising money for shoes for kids in Kurzeme.

Unfortunately, children’s shoes are still a problem for poor families in Latvia, especially in rural areas.  The Latvian Church in America Youth section (LELBA Jaunatnes nozare) has invited congregations in Canada and the United States to help by organizing fundraisers—Walk-a-thons.

The money will be used to buy shoes and socks for kids—also orthopedic and other special, hard to obtain (in Latvia) footware for adults.  This summer the head of the LELBA Youth section, Rev. Dag Demandt, along with an international  (U.S., Canada, Australia) group of volunteer young people will distribute the shoes in Kurzeme.

When – Sunday, April 13 (Palm Sunday)

Where – around the Church / Community Center

What time – begin at 11:30—end at 1:00 with pizza in the nams.

Worship service at 10:30—all are invited!

Come pray, come walk on Palm Sunday.  Palms will be provided!

Priecīgas Pēdas Registration / Pledge Form (please click to download)

Priecīgas Pēdas Flyer (please click to download)

Tags: ,

Posted by Lisa Pruzinskis on January 26, 2014
Feb ’14
2
10:30 am

Epifānijas laika ceturtā svētdiena. Draudzīgais Aicinājums. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc pateicības dievkalpojuma svinēsim Kursas 40 gadu jubileju nama zālē!

Ērģelniece-Kursas dziedāšanas skolotāja Maija Riekstiņa. Dziedās Kursas absolvents Edvīns Rūsis.

Draudzīgais aicinājums—Kursas 40 gadu jubileja!

Pēc dievkalpojuma nama zālē runās Kursas pirmā direktrise

Dažus vārdus teiks Daira Cilne un Kursas pirmās absolventu klases pārstāvis, Edvīns Rūsis

Ilga Grava

Dejos Trejdeksnītis

Foto izstāde

Posted by Lisa Pruzinskis on January 26, 2014
Feb ’14
9
10:30 am

Fifth Sunday of Epiphany. English language Worship service with communion followed by Bible study.

Posted by Lisa Pruzinskis on January 26, 2014
Feb ’14
16
10:30 am

Epifānijas laika sestā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Padomes sēde. Sirsnīgs aicinājums visiem padomes locekļiem—pirms sēdes apmeklēt dievkalpojumu un kopīgi, kā padomei, saņemt svēto vakarēdienu!

Posted by Lisa Pruzinskis on January 26, 2014
Feb ’14
23
10:30 am

Epifānijas laika septītā svētdiena. Dievkalpojums

Posted by Lisa Pruzinskis on November 21, 2013

You can download December 2o013/January 2014 newsletter here.

Posted by Lisa Pruzinskis on November 21, 2013

Gods Dievam augstībā un cilvēkiem—
labs prāts!
Es neesmu šai dzīvē maldināts,
bet pats esmu bijis nomaldījies—
jo savas gribas vien mans ceļš bij vijies.
Un, ja es stāvu nesabījies
un augu te kā skaisti stādīts stāds—
Gods Dievam augstībā un cilvēkiem—labs
prāts

Gods Dievam augstībā un cilvēkiem—
labs prāts!
Es esmu piedzimis kā skaņa vārdā
un tālāk—latviski—jau nākošajā kārtā.
Kad Nīcas garais sauciens skan vai Bārtā,
es pieceļos, man piecelties liek kāds,—
gods Dievam augstībā un cilvēkiem—
labs prāts!

Man jāpastāv! Kas manas lietas kārtos!
Stāv ciemtumsargs un erceņģelis vārtos.
Viens nelaiž prom, bet otrs—nelaiž iekšā.
Es vēl te pastrādāšu vārtu priekšā.

Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem—
labs prāts!

Un, kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts.

1992. gadā—Imants Ziedonis.

“Un kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts.”

To, mīļā draudze, novēlu ikkatram mums šajā Adventa un Ziemsvētku un Epifānijs-Apspīdēšanas laika!

Gods Dievam augstībā—un cilvēkiem—labs prāts!
Jūsu, māc. Daira